خواندنیهای با ارزش

تعداد نتیجه: 305آدمي به خاطر نياز به مراقبت و کمک ديگران با آنها ارتباط برقرارمي کندآدمي به خاطر نياز به مراقبت و کمک ديگران با آنها ارتباط برقرارمي کندآدمي به خاطر نياز به مراقبت و کمک ديگران با آنها ارتباط برقرارمي کندآدمي به خاطر نياز به مراقبت و کمک ديگران با آنها ارتباط برقرارمي کنديک #مادر خوب به صد #استاد و آموزگار مي ارزدزن ها جنگ ها را #شروع مي کنند و مردها آن ها را #ادامه مي دهند#اشتغال به هر کاري بهتر از #تنبلي و بيکاري استاين جهان #سراسر #افسانه است جز #نيکي و #بدي چيزي باقي نيستافکار #عمومي جايگاه آدمها را مشخص مي کنند نه بر تخت نشينانمن اگر در #بهشت باشم ولي به من بگويند تو حق نداري #جهنم را به اين بهشت ترجيح بدهي از آن بهشت #بيرون مي رومخوشبختي، #فاصله ي اين #بدختي تا بدبختي بعدي استادمي اگر فقط بخواهد #خوشبخت باشد به زودي موفق ميگردد ولي او مي خواهد خوشبخت تر از ديگران باشد و اين #مشکل است زيرا او ديگران را خوشبخت تر از انچه هستند #تصور ميکندآن که بر #فراز بلندترين کوه رفته باشد ؛ خنده مي زند بر همهء #نمايش هاي #غمناک و جدي بودن هاي غمناکخود را براي #پيشرفت مردم #ارزاني دار تا مردم #پشتيبان تو باشند#خوشبختي مانند پروانه اي است ، اگر او را دنبال کنيد از شما فرار مي کند ولي اگر آرام #بنشينيد روي سر شما خواهد #نشستگذشت زمان #آدمي را پير نمي سازد، بلکه ترک #آرمانها و کمال #مطلوبهاست که ما را #فرتوت و افتاده مي کندشور و #هيجان داشته باش ، اما هرگز #عقل و 3منطق را کنار مگذارمهم نيست کجا #متولّد شدم و چگونه و کجا زندگي کرده ام. مهم اين است که در آنجا که بوده ام چگونه #رفتاري داشته امديدگاه #خوب مردم ، بهترين #پشتيبان #برگزيدگان استدو #گوش داريم و فقط يک زبان، براي اينکه بيشتر #بشنويم و کمتر بگوييمطول کشيدن #معالجه را دو سبب خواهد بود : #ناداني پزشک ، يا #نافرماني بيمارآنکه ناراستي #پيشه نموده ، #خموشي ديگران هم برايش #ترسناک استآنچه در #انسان بزرگ است اين است که او #پل است نه غايتعمري را #تلف کردم تا بفهمم #فهميدن همه چيز #لازم نيستآنکه تخم #بدي را مي فشاند ، بدون شک همه #محصول آن را درو مي کندآنگاه که نمي دانم چه مي گويم ، جز #راستي چيزي بر #زبانم جاري نيست#چراغ مايه دفع #تاريکي است ، بدي جوهر تاريکي در زندگي آدمي است ، که از آن #دوري بايد #جست#غضب ، نابيناترين ، شديدترين و زشت ترين #ناصحان استناراستي هايمان را #بپذيريم چرا که بهانه آوردن ، دو چندان آنها را #سنگين مي کندهر کجا که هستي ، هر کجا خودت را يافتي ، از هر آنچه که داري لذت ببر ، به تمامي #لذت ببر . هر جا که هستي و از هر چه که در #دسترس است ، احساس #سپاس و نيايش داشته باش