خواندنیهای با ارزش

تعداد نتیجه: 2حضرت محمد (ص) می فرماید: که عزت و شرف یک مؤمن پیش خدا بسیار قدر دارد.حضرت محمد (ص) می فرماید: که عزت و شرف یک مؤمن پیش خدا بسیار قدر دارد.