خواندنیهای با ارزش

تعداد نتیجه: 1میکند اندیشه را هشیارتر
دیده ی بیدار را بیدارتر
اعتبار کوه بخشد کاه را
قوت شیران دهد روباه را