#فقر #چیست!!!
ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨست ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾل تان آیفون جدید ﺑﺎﺷد ﻭ ﺳﻪ عدد از ﺩﻧﺪان هایی تان ﺧﺮﺍﺏ ﺑﺎﺷد!!!
ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨست ﮐﻪ ﻫﺰﺍﺭ و یک فکاهی پشتو، فارسی، و... را یاد داشته ﺑﺎشید، ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩتان ﺭا ﻧﺪانید!!!
ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨست ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ شما می پرﺳد ﺩﺭ ۳ ﻣﺎﻩ ﺍﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪ جلد ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮاﻧﺪه اید، و ﺟﻮﺍب شما ﯾک ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷد «هیــــــــچ»!!!
ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨست ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑاﻥ و کوچه ﺁﺷﻐﺎﻝ وکثافت ﺑﺮﯾﺰید ﻭ ﺍﺯ ﺗﻤﺪﻥ و پاکی و صفایی کوچه ها و جاده هایی ﺍﺭﻭﭘﺎ و امریکا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨید!!!
ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨست ﮐﻪ موتر چند هزار دالری ﺳﻮﺍﺭ باشید ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ترافیک ﻭ ﺣﻘﻮﻕ شهرﻭﻧﺪﺍﻥ ﺭا رﻋﺎﯾﺖ نکنید!!!
ﻓﻘﺮ ﺍﯾﻨست ﮐﻪ گپ ﺍﺯ آزادی ﺑﺰنید ﻭﻟﯽ،..
ادامه را بخوانید#سقراط می گوید:
وقتی دیدید سایه انسان های کوچک در حال بلند شدن است... بدانید آفتاب سرزمین شما در حال غروب کردن است...
سرزميني كه متفكرانش بيكار باشند و بیسوادانشان شاغل
مشاورانش بيمار باشند، و وكلايش ساكت؛
جوانانش دل مرده باشند، و سالخوردگانش بلند پرواز:
مردانش لحن زنانه داشته باشند، و زنانش ژست مردانه؛
اغنيايش دزدي كنند، و #فقرايش كارگري با حقوق بخور و نمیر؛
صادراتش فيلسوف باشد، و وارداتش مواد مخدر،
قبرهايش خريده شوند، و مغزهايش فروخته؛
قبرستان تاريخ است ...بدبختترین افراد كسانی هستند كه #فقر دنیا و عذاب آخرت بر آنها جمع شده است. (یعنی در دنیا و آخرت بدبخت باشند.)برای [ شخص ] قانع حتی #فقر و گمنامی شیرین است و برای ناراضی حتی ثروت و افتخار، [ مایه ] رنج است.برپا داشتن نماز است كه اصل دین است و پرداخت زكات كه همانا فریضهای واجب است. و روزهی ماه رمضان كه سپری است از عذاب و حجّ بیتاللّه و عمره كه همانا آن دو در آنكه #فقری را منتفی نموده و گناه را میشویند.بهای شكست بیشتر از بهای پیروزی است. بهای شكست، #فقر، افسردگی، ناامیدی و روحیه ی رنج كشیده است.تعهد و احساس مسئولیت، نیروی تازه ای به ما می بخشد. هر چه پیش آید، بیماری #فقر یا مصیبت، از هدف خویش دست نخواهیم كشید.چه توصیفی كنم دربارهی دنیایی كه آغازش مشقّت است و پایانش فنا؟ در حلالش حساب است، و در حرامش عِقاب. هر كس در این دنیا احساس بینیازی كند، گمراه و مفتون گردد و اگر مبتلا به #فقر شود، اندوهگین گردد.چهار چیز است كه كم آن (هم) زیاد است: #فقر، درد، دشمن و آتش.دست شستن پیش از طعام و بعد از طعام #فقر را زایل میكند و روزی را زیاد میكند و چرك را از جامه دور میكند و چشم را جلا میدهد و دردها را از بدن دور میكند.#فقر نزد مردم موجب خواری است (ولی) نزد خداوند در روز قیامت (نوعی) زینت است. (كه چون در دنیا سختی كشیده است در آن جا به آسایش ابدی می رسد.)كشورهای پیشرفته از #فقر درك و فهم، #فقر اراده، تنهایی و فقدان عشق و معنویت رنج می برند. امروزه بیماری وحشتناك تر از این در جهان وجود ندارد.وای به حال ثروتمندان، نسبت به #فقراء. (كه اگر از حال آنها، غافل شوند، به عذاب دردناكی دچار خواهند شد.)وای به حال كسی كه خوبی را برای زن و فرزندان خود گذاشته و با بدی به طرف پروردگار خود قدم بردارد. (یعنی ثروت و دارایی كه جمع كرده بود را بدون این كه خمس و زكات آنها را داده باشد و به #فقرا انفاق كند را رها ساخته و زن و فرزندش از آن استفاده كنند و خودش در سختی پس از مرگ به سر برد.)در مكتب #فقر و تنگدستی چه بسا به دلیل عواطف و احساسات، فعالیتهای نویسندگان، شعرا و مخترعان نامدار پرورش یافته است. بیشتر بزرگان علم فرزندان #فقر و تنگدستی بوده اند.هیچ #فقری سختتر از نادانی و هیچ ثروتی سودمندتر از عقل و هیچ تنهایی، وحشتناكتر از غرور و هیچ شرافتی مثل خوش خلقی و هیچ عبادتی مثل تفكّر (در خودشناسی و خداشناسی) نیست.در مكتب #فقر و تنگدستی چه بسا به دلیل عواطف و احساسات، فعالیتهای نویسندگان، شعرا و مخترعان نامدار پرورش یافته است. بیشتر بزرگان علم فرزندان #فقر و تنگدستی بوده اند.در درون هر یك از ما توان سازگاری با تندرستی و بیماری، توانگری و #فقر، آزادی و بردگی نهفته است. این ما هستیم كه آنها را در سلطه داریم نه دیگران.پاكدامنی، زینت #فقر است و شُكر زینتِ توانگری.#فقر نزد مردم موجب خواری است (ولی) نزد خداوند در روز قیامت (نوعی) زینت است. (كه چون در دنیا سختی كشیده است در آن جا به آسایش ابدی میرسد.)پاكدامنی زینت #فقر است و سپاسگزاری زینت توانگری.حضرت ادریس (ع)
داستان حضرت ادريس(ع)
حضرت ادريس يكي از پيامبران الهي است كه نامش دو بار در قرآن كريم آمده است.ادريس كلمه اي غير عربي است ونامگذاريش به اين اسم به اين دليل است كه او حكم خدا وسنتش را به مردم درس مي داده است.
ادريس از لحاظ تقدم زماني بعد از حضرت آدم(ع) در قرآن از پيامبران شمرده شده وميان او وآدم پنج پيامبر فاصله بوده است.ادريس در مصر متولد ودر سيصد سالگي رحلت فرمود .
شخصيت ادريس
او مردي بود با شكمي فراخ وسينه اي بزرگ كه همواره در اين فكر بود كه آسمان وزمين ومخلوقات پروردگاري مدبر وحكيم دارد .
سي يا پنجاه صحيفه توسط جبرئيل بر او نازل شد واو نخستين كسي است كه بعد از آدم با قلم نوشت وخداوند به او علم نجوم وحساب وهيات داد كه معجزه اوست و اولين كسي بود كه خياطي كرد..گزارش سرجان ملکم انگلیسی
( سرجان ملکم ) انگلیسی که با ماءموریت سیاسی عازم ایران شده است در کتاب خود نوشته است : علمای ملت که عبارت از قضات و مجتهدین هستند ، همیشه مرجع رعایای بی دست و پا و حامی #فقرا و ضعفا و بیچارگانند اعاظم این طایفه به حدی محترمند که از سلاطین کمتر بیم دارند و هر وقت مخالف شریعت و عدالت حادث شود خلق رجوع به ایشان و احکام ایشان می کنند و احکام عموماً جاری است ، تا وقتی که وضع مملکت اقتضای آلات حرب نکند .
ملکم با اشاره به اینکه بعد از نادرشاه علما نه منصبی دارند و نه آن را می پذیرند ، می نویسد : اما به جهت فرط فضیلت وزهد و صلاحیتی که در ایشان است اهالی هر شهر که مجتهدی در آن سکنی دارد بالطبع و الاتفاق به ایشان رجوع کرده مجتهدین را هادی راه نجات و حامی از ظلم بغات و طغات می..#تنبلی آنقدر به #کندی حرکت میکند که #فقر و تنگدستی به سهولت او را میگیرند. کارها #خود را #دنبال کن ور نه آنها تو را دنبال خواهند کردمتاهل ها میخواهند طلاق بگیرند، مجردها می خواهند ازدواج کنند.
شاغلان از شغلشان مینالند، بیکارها دنبال شغلند.
#فقرا حسرت ثروتمندان را میخورند، ثروتمندان از دغدغه مینالند.
افراد مشهور از چشم مردم قایم می شوند, مردم عادی می خواهند مشهور شوند
سیاه پوستان دوست دارند سفید پوست شوند, سفیدپوستان خود را نصواري میکنند,
هیچ کس نمیداند تنها فرمول خوشحالی این است:
*هميشه شكر بكش و قدر داشته هایت را بدان و از انها لذت ببر*آنها که موهای صاف دارند...
فر می‌زنند...!
و آنها كه موی فر دارند...
موی‌شان را صاف می‌كنند...!
عده‌ای آرزو دارند خارج بروند...
و آنها كه خارج هستند برای وطن دلشان لك زده و ترانه‌ها می‌سُرايند...!
مجردها می‌خواهند ازدواج کنند...
متأهل‌ها می‌خواهند مجرد باشند...!
عده‌ای با قرص و دارو از بارداری جلوگيری می‌كنند...
و عده‌ای ديگر با قرص و دارو میخواهند باردار شوند...!
لاغرها آرزو ﺩﺍﺭﻧﺪ چاق بشوند...
و چاق‌ها همواره حسرت لاغری را می‌كشند...!
شاغلان از شغلشان می‌نالند...
بیکارها دنبال همان شغلند...!
#فقرا حسرت ثروتمندان را می‌خورند...
ثروتمندان دغدغه‌ی..سوره الإخلاص آیه 2
خداي بي نياز [همه موجودات هستي که نيازمند و عين #فقرند براي رفع نيازشان روي به او کنند و از حضرتش گدايي نمايند.]سوره المؤمنون آیه 4
و آنان که زکات (مال خود را به #فقرا) مي‌دهند.سوره الزمر آیه 8
و (بي چاره) انسان را هر گاه #فقر و مصيبت و رنجي پيش آيد در آن حال به دعا و توبه و انابه به درگاه خداي خود رود و چون نعمت و ثروتي از سوي خود به او عطا کند خدايي را که از اين پيش مي‌خواند به کلي فراموش سازد و براي خداي يکتا شريک و همتاهايي قرار دهد تا (خلق را) از راه خدا گمراه سازد. بگو: (اي نگون بخت) اندکي به کفر (و عصيان) لذّت و آسايش جو، که عاقبت از اهل آتش دوزخ خواهي بود.سوره الحج آیه 11
و از مردم کس هست که خدا را به زبان و به ظاهر مي‌پرستد (نه از باطن و حقيقت) از اين رو هرگاه خير و نعمتي به او رسد اطمينان خاطر پيدا کند و اگر آزموني (از شر و #فقر و آفتي) به او رسد (از دين خدا) رو بگرداند. چنين کس در دنيا و آخرت زيانکار است و اين (نفاق و دورويي) زياني است که بر همه کس آشکار است.