پلتو فیلسوف غربی ۳۰۰سال قبل از میلاد به این باور بود که رهبران دولتها باید فیلسوف باشند و یا اینها #علم فلسفه را فرا بگیرند تا بتوانند بصورت درست رهبری کنند و مشکلات را حل کنند.داستان زیبا و آموزنده:-

#علم
ثروت
عزت

هرسه باهم رفیق بودند، و با یکدیگر بسیار محبت هم داشتند زمانی فرا رسید که این رفیقها باید از همدیگر جدا میشدند هرسه آنها از همدیگر سوال کردند که دوباره در کجا باید دیدار کنیم؟

#علم گفت: من در مکتب، مدرسه و مسجد دریافت خواهم شد.
#ثروت گفت: من در نزد ثروتمندان و قصرها دریافت خواهم شد.
ولی #عزت خاموش ماند و چیزی نگفت:
هردو رفیق علت خاموشی را پرسیدند، سپس عزت یک آه سردی کشید و گفت؛
اگر من یکبار رفتم دوباره بر نمیگردم....
مراقب باشیم که از همه چیز کرده عزت و شرف بر ما و شما اهميت ولأي دارد.یازده قانون زندگی بیل گیتس
اقای بیل گیتس، مغز متفکر در عقب امپراطوری مایکروسافت، اخیرا در یک مکتب درامریکا با شاگردان صحبت کرد و به انها گفت که چگونه سیستم تدریسی به انها از حقایق زندگی چیزی ارائه نمی دارد، و او یازده قانون زندگی را به انها اموخت تا باعث سرخوردگی و ناامیدی انها از زندگی نگردد.
قانون اول: زندگی عادلانه نیست، تعدادی همیشه بهتر از دیگران خواهند بود، بهتر است انرا قبول کرد و به زندگی ادامه داد
قانون دوم: برای دنیا اعتماد به نفس شما مهم نیست، دنیا از شما انتظار دستاورد را دارد و شما را بر اساس ان محک میزند.
قانون سوم: شما بعد از ختم مکتب مستقیما پولدار و دارای معاش خوب نمیشوید، راه درازی را باید برای کسب استقلال مالی قبول کنید.
قانون چهارم: اگر..13 چیز که در مورد جاپان نمی دانستیم!
 اصول توسعه‘ ژاپنی ها اصلاً پس انداز نمی کنند! -تورم در ژاپن معمولأ یا صفر است یا منفی است! -در جاپان خانه ویلایی به ندرت پیدا می شود! -سر کار مُردن در ژاپن یک افتخار است! -حقوق یک م#علم معادل 7500 دلار آمریکایی در ماه است! -شکست درکار برای یک مدیر برابر مرگ است! -تمام م#علمان دوره ابتدایی خانم هستند که گاهی از مادران بچه‌ها دلسوزترند! هنگام تعطیلی مدارس بچه‌ها گریه می کنند! خانم ها در جاپان بعد از ازدواج عموماً کارنمی کنند! مردان حقوق خود را به همسران خود می دهند و از آن ها پول خرجی می گیرند. -از اول تا سوم ابتدایی، هیچ امتحانی ندارند! در جاپان یک : دانش آموزان همراه با م#علمین هر روز به مدت ۱5 دقیقه به نظافت مدرسه می پردازند و این کار باعث تربیت نسلی متواضع و حریص بر..سختترین عذاب در روز قیامت، مربوط به عالِمی است كه از #علم خود، سودی نمیبرد. (یعنی به آن عمل نمیكند.)كسی كه نسبت به دنیا بیاعتنا باشد، (زرق و برق دنیا او را به طرف انحراف نكشاند) خداوند بدون شاگردی به او #علم میآموزد (سختیهای مسائل #علمی را برای او روشن میكند) و او را (نسبت به موضوعات مختلف) آگاهی میدهد.اكتشافات مهم #علمی نیست كه اشكال میآفریند، زیرا كسب دانستنیها همیشه بهتر از باقی ماندن در نادانی است؛ اشكال در باوری است كه ورای دانستنیها وجود دارد.با ایمان است كه میتوان دلیل برای اعمال صالح ارائه داد. و با اعمال صالح است كه به ایمان میتوان دلیل آورد. و با ایمان است كه #علم آباد میشود. و با #علم است كه بیم از مرگ به وجود میآید. و با مرگ، دنیا به پایان میرسد. و با دنیاست كه آخرت احراز میشود.برای عالِم، هر چیزی حتّی ماهی در دریا، (از خداوند) طلب آمرزش میكند. (زیرا بیان اعتقادات و احكام توسّط #علماء، به دریاها هم میرسد و عالِم میگوید به دریا هم نباید آسیب رساند زیرا موجودات زنده در آن زندگی میكنند.)سه چیز از حقائق ایمان است: انفاق در حال تنگدستی و انصاف داشتن (در هر حالی ولو به ضرر باشد) و یاد دادن #علم به كسی كه به دنبال #علم است.طلب #علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است (تا حداقل نسبت به واجبات خودش مثل اعتقادات و احكام، #علم داشته باشد.)قرآن معدن ایمان است و متن آن، و سرچشمههای #علم است و دریاهای آن، و باغهای دادگری است و غدیرهای (گودیهای آب) آن.كسی كه بدون #علم (به احكام و اعتقادات و اخلاق اسلامی) عبادت كند، مانند الاغی است (كه سنگ) آسیاب را می چرخاند.هیچ #علمی مانند اندیشه، و عبادتی مانند ادای واجبات و هیچ ایمانی مانند شرم و حیا و هیچ شكیبایی و حیثيّتی مانند تواضع و فروتنی و هیچ شرفی مانند #علم و هیچ عزتی مانند متانت و بردباری، و هیچ یاری و یاوری محكمتر از مشورت نمیباشد.برخی چنان سرگرم میراث #علمی گذشتگانند كه فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر فرصتی هم به دست آورند حاضر نیستند اشتباه ها و لغزش های آنان را اصلاح و جبران كنند.به همان حدّ و اندازهای كه خداوند تحصیل #علمِ آن را برای تو تجویز فرموده، كفایت بوَرز و عظمت خداوند سبحان را با موازین عقليِ خود اندازهگیری مكن، كه این خطا تو را از گروهِ هلاكشدگان مینماید.در #علم، همیشه خطا بر صواب مقدم است.به دیگران #علم بیاموزید و (با شاگردان خود) با خشونت رفتار نكنید زیرا آموزگار با اخلاق بهتر از آموزگار خشن است.تجربه، م#علم سختگیری است؛ اول آزمایش می كند و سپس درس می دهد.شاعر حقیقی می تواند م#علم بشریت باشد.ما كمتر به یاد می آوریم كه م#علم ما به ما چه آموخته، اما كمتر از یاد می بریم كه ما را چقدر دوست داشته است.م#علم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش.هر كس خود را بر مردم پیشوا قرار داد، نخست پیش از تعلیم دیگران به تعلیم خویشتن بپردازد و تأدیب خویشتن را پیش از تأدیب زبانش انجام دهد و آن كس كه به تعلیم و تربیت خویشتن بپردازد، از م#علم و مربّی مردم، به تجلیل و تعظیم شایستهتر است.از شرائط ساعت (نشانههای قیامت) آن است كه #علم و دانش از بین میرود و نادانی ظاهر میشود و زنا، رایج میشود و شراب نوشیده میشود و مردان رفته و زنان باقی میمانند تا جایی كه برای پنجاه زن یك سرپرست میباشد.اگر ایمان، در آسمان هم باشد، مردانی از فارس (ایران) به آن میرسند. (در روایت دیگر به جای ایمان، #علم است، و منظور از ایمان نیز عقائد و فهم نكات دقیقی پیرامون مسئلهی خداشناسی است.)یكی از صدقات این است كه مرد، #علمی بیاموزد و به آن عمل كند و (به دیگری) یاد بدهد.پنج چیز از مصیبتهای دنیا است: مرگ دوست و از بین رفتن ثروت و سرزنش دشمنان و رها كردن #علم و زن بد.اگر عالِم به واسطهی #علم خود، رضایت خداوند بزرگ را بخواهد، همه چیز از او میترسند و اگر بخواهد به وسیلهی دانش خود، به ثروت برسد، از همه چیز فرار میكند. (با احساس خطری ولو كم، میترسد.)حقیقتاً خداوند بزرگ، روز قیامت كارهایی را از بیسوادان مورد بخشش قرار میدهد، ولی (همان كار را) از #علماء نمیبخشد.فضیلت #علم از فضیلت عبادت، بالاتر است.