بودا به دهی سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد. بودا پذیرفت و مهیای رفتن به خانه‌ی زن شد. کدخدای دهکده هراسان خود را به بودا رسانید و گفت این زن هرزه است به خانه‌ی او نروید. بودا به کدخدا گفت: یکی از دستانت را به من بده، کدخدا تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان بودا گذاشت. آنگاه بودا گفت: حالا کف بزن کدخدا بیشتر تعجب کرد و گفت: هیچ کس نمی‌تواند با یک دست کف بزند. بودا لبخندی زد و پاسخ داد: هیچ زنی نیز نمی تواند به #تنهایی بد و هرزه باشد، مگر این که مردان دهکده نیز هرزه باشند. بنابراین مردان و پول‌هایشان است که از این زن، زنی هرزه ساخته‌اند. برو و به جای نگرانی برای من نگران خودت و دیگر مردان دهکده ات باش.يك مرد سرمایه داری در شهری زندگی میکرد كه به هیچ کس کمک اش نمیرسيد، صاحب فرزندی هم نبود و تنها يك همسر داشت.
در عوض، قصابی در آن شهر بود که به نیازمندان گوشت رایگان میداد.
روز به روز نفرت مردم از شخص سرمایه دار بیشتر میشد.
مردم هر چه او را نصیحت میکردند که این سرمایه را برای چه میخواهی؟
در جواب میگفت: نیاز شما ربطی به من ندارد!
بروید از قصاب بگیرید.
تا اینکه او مریض شد و کسی به عیادتش نرفت و در نهایت در #تنهایی جان داد و هیچ کس در شهر حاضر نشد تا به تشییع جنازه او برود و همسرش به #تنهایی او را دفن کرد.
اما، از فردای آن روز اتفاق عجیبی در شهر افتاد.
دیگر قصاب به کسی گوشت رایگان نداد
او گفت: کسی که پول گوشت را پرداخت میکرد، دیروز از دنیا رفت.
نوت: هیچ وقت زود قضاوت..آی مردم
به گمانم که غلط آمده ایم
راه را برگردیم
جاده از نور خدا، خاموش است
هیچکس، حوصله عشق ندارد اینجا
به خدا، هیچ رسولی به چنین راه، نخوانده ست کسی!
جاده بی آبادی
و سراسر، همه جا، ویرانی ست
تا افق، بذر عداوت كِشتند
راه پر جذبه، ولی بی مقصد
همه همسفران، دلگیرند
و کسی را، غم این قافله، در خاطر نیست
من به چشمان همه همسفران خیره شدم
برق چشمان همه، خاموش است
چشم و دستان همه، پر خواهش
و لب، از گفتن یک خسته نباشی، محروم!
و دل از عشق، تهی
و سکوت، حرف لبهای همه ست
خنده، این واژه دیرینه، کهن، منسوخ است
چاه ها خشک، پر از یوسف بی پیراهن
همه در جمع، ولی «تنهایند»
آی مردم، به گمانم که غلط آمده ایم
قطره ای عشق به همراه کسی نیست، در این راه دراز
و سرابی در پیش، که..اگر داشتن فکر و اندیشه مثبت به #تنهایی کارساز بود، باید همه در کودکی اسب های کوچک داشته و اکنون نیز زندگی رویایی داشته باشیم؛ هر موفقیت بزرگ با عمل به دست می آیدبسا زمانها از آنچه بیش از هر چیز بدان نیازمندیم، میگریزیم و از همین رو، دچار #تنهایی، اندوه و بیكسی میشویم. رشد كردن، راه بهتری پیش پایمان میگذارد.به راستی تسلی بزرگی است كه كسی بتواند در زمان های درد و #تنهایی و فراق، دست كم یك خاطره ی كامل درخشنده را به یاد آورد.تا زمانی كه در این دنیا درد و رنج، #تنهایی و گرسنگی وجود دارد، ما در برابر آنها پاسخگو هستیم.روح غمگین، در #تنهایی آرام میگیرد و از انسانها میهراسد؛ چون آهویی زخمی كه گله را به جا نهاده و به زندگی غار رو میآورد تا بهبود یافته یا بمیرد.كشورهای پیشرفته از فقر درك و فهم، فقر اراده، #تنهایی و فقدان عشق و معنویت رنج می برند. امروزه بیماری وحشتناك تر از این در جهان وجود ندارد.من باور ندارم كه رنج تنها، آموزنده است. اگر رنج به #تنهایی آموزنده بود، میبایست همهی مردم دنیا خردمند میشدند؛ چون هر كسی به گونهای رنج میكشد. باید غمخواری، همدلی، شكیبایی، عشق، همت والا و میل به حساس باقی ماندن را به رنج افزود.هوش سرشار، به #تنهایی، به ویژه هوش سرشار بدخیم، پاسخگوی هیچ دردی نیست.این باور كه یك شخص می تواند به #تنهایی كار بزرگی انجام دهد، افسانه ای بیش نیست.من باور ندارم كه رنج تنها، آموزنده است. اگر رنج به #تنهایی آموزنده بود، میبایست همهی مردم دنیا خردمند میشدند؛ چون هر كسی به گونهای رنج میكشد. باید غمخواری، همدلی، شكیبایی، عشق، همت والا و میل به حساس باقی ماندن را به رنج افزود.هر قدر كه می توانی از اشتباهات دیگران درس بیاموز؛به #تنهایی، وقت برای انجام همه آنها نخواهی داشت.معاشرت بر دانایی می افزاید، ولی #تنهایی مكتب نبوغ است.نبوغ، خود به #تنهایی به همان اندازه قادر است اندیشه های ناب تولید كند كه یك زن به #تنهایی می تواند طفلی به دنیا آورد. شرایط بیرونی باید نبوغ را بارور سازند و نقش پدر را برای فرزندش ایفا كنند.یك فرد هر چقدر هم كه باهوش باشد، مشكل است كه به #تنهایی بتواند با تمام استعدادهای یك گروه كارآمد برابری كند.شما خود به #تنهایی، مدبرترین آموزگار خود هستید. در ژرفای وجودتان، آنچه را كه باید بدانید، می دانید.بگریز، دوست من، به #تنهایی ات بگریز! تو را از بانگ بزرگ مردان كر و از نیش خردان زخمگین می بینم.آموزش را در خانواده، دانش را در جامعه و بینش را در تفكرات #تنهایی می آموزند.هیچ فقری سختتر از نادانی و هیچ ثروتی سودمندتر از عقل و هیچ #تنهایی، وحشتناكتر از غرور و هیچ شرافتی مثل خوش خلقی و هیچ عبادتی مثل تفكّر (در خودشناسی و خداشناسی) نیست.آنچه را آفریده ام، فقط ثمره #تنهایی است.همیشه افراد پیشگام، آفریننده و كاوشگر، افرادی یكه و تنها هستند كه به #تنهایی با تضادهای درونی، ترسها و سپرهای دفاعی خود در برابر خودخواهی و غرور و حتی در برابر پارانویا [ =جنون بدبینی ] مبارزه میكنند.زندگی من یك زندگی آزاد است، اما برخی اوقات احساس #تنهایی در آن رشد می كند.اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در #تنهایی بیابان، گوش شنوا خواهی یافت.#تنهایی از #همنشینی با بدان بهتر و از# همصحبتی با نیکان #تنهایی بهتردست طبیعت در هر پاک #دل حسن احساس شریف را گذاشته است که او به #تنهایی نمی تواند #خوشبخت شود و او باید #سعادت خود را در #خوشبختی دیگران بجویندانسان تنها حتی اگر در #بهشت هم که باشد به او #خوش نمی گذرد اما کسی که به #کتاب و تحقیق علاقه مند باشد به هنگام #مطالعه حتی جهنم #تنهایی برای او بهشت است.همیشه #بزرگترین انسانها #تنهاترین آنها هستند، چرا که همین #تنهایی قدرت خلق و ایجاد آثار #جاویدان را در آنها به و جود می آورد.رفیق خوب از #تنهایی بهتر است #تنهایی از همنشین #بد بهتر است