خدایا! از ناتوانی، #تنبلی، ترس، بخل، پیری (كه زمینگیر شود)، عذاب قبر، عذاب جهنّم و رسوایی در دنیا و آخرت به تو پناه میبرم.نداشتن انعطاف یكی از بدترین نقطه ضعف ها است. می توانید بیاموزید كه شتابزدگی را كنار بگذارید، ترس را با اعتماد به نفس و #تنبلی را با نظم و انظباط جایگزین كنید. اما برای سرسختی و انعطاف ناپذیری ذهن پادزهری وجود ندارد. این خصلتی است كه باعث می شود شخص با دست خویش گور خود را بكند.#تنبلی، آدمی را خیالپرست بار می آورد
از ملالت و #تنبلی بپرهیز که اگه ملول باشی حق را تحمل نکنی و اگر #تنبل باشی از ادای #حق باز مانیهرگاه #تنبلی را #کار فرمودی، #نصیحت پدرانه خوهی #شنید.کسی که زندگیش در #تنبلی و بیکاره گی می گذرد بلاخره احساس #خسته گی و ملامت خواهد کرد، اما نه از کار بل که از #عیش وعشرتخدای تعالی #تنبلی و کاهلی را دو #فرزند عطا فرمود و آنها را #خواری و بد #بختی نهاد#تنبلی هر کاری را #مشکل جلوه می دهد، فعالیت و کار هر امری را #آسان می نماید.زنگی که از #بیکاری و #تنبلی به روح می رسد، کوشش هم نمی تواند آن را #بزداید
#تنبلی مانند #زنگ آهن است انسان را بیشتر از کار ها می #کاهد، کلیدی که اغلب به در ها #باز آن باز است#تنبلی آنقدر به #کندی حرکت میکند که فقر و تنگدستی به سهولت او را میگیرند. کارها #خود را #دنبال کن ور نه آنها تو را دنبال خواهند کرد