سورة الفلق

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ (1) مِن شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ (4) وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)
بگو: به پروردگار سپيده دم پناه مي برم، (1) از زيان مخلوقاتي که [با انحرافشان از قوانين الهي به انسان] ضرر مي رسانند، (2) و از زيان شب هنگامي که با تاريکي اش درآيد [که در آن تاريکي انواع حيوانات موذي و انسان هاي فاسق و فاجر براي ضربه زدن به انسان در کمين اند] (3) و از زيان زنان دمنده [که افسون و جادو] در گره ها [مي دمند و با اين کار شيطاني در زندگي فرد، خانواده و جامعه خسارت به بار مي آورند] (4) و از زيان حسود، زماني که حسد مي ورزد. (5)
بگو: من پناه مي‌جويم به خداي فروزنده صبح روشن. (1) از شرّ مخلوقات (شرير و مردم بد انديش). (2) و از شرّ شب تار هنگامي که (از پي آزار) در آيد (و حشرات موذي و جنايتکاران و فتنه انگيران را به کمک ظلمتش به ظلم و جور و ستم بر انگيزد). (3) و از شرّ زنان افسونگر که (به جادو) در گره‌ها بدمند. (4) و از شرّ حسود بد خواه چون شراره آتش رشک و حسد بر افروزد. (5)
بگو: پناه مي‌برم به پروردگار سپيده صبح، (1) از شرّ تمام آنچه آفريده است؛ (2) و از شرّ هر موجود شرور هنگامي که شبانه وارد مي‌شود؛ (3) و از شرّ آنها که با افسون در گره‌ها مي‌دمند (و هر تصميمي را سست مي‌کنند)؛ (4) و از شرّ هر حسودي هنگامي که حسد مي‌ورزد! (5)
Say: I seek refuge with the Lord of the Dawn (1) From the mischief of created things; (2) From the mischief of Darkness as it overspreads; (3) From the mischief of those who practise secret arts; (4) And from the mischief of the envious one as he practises envy. (5)