الناس

خواه از جنّ باشد يا از انسان!


Naser Makarem Shirazi

896

E