الناس

به (خدا و) معبود مردم،


Naser Makarem Shirazi

896

E