الفلق

و از شرّ هر حسودي هنگامي که حسد مي‌ورزد!


Naser Makarem Shirazi

896

E