الفلق

و از شرّ آنها که با افسون در گره‌ها مي‌دمند (و هر تصميمي را سست مي‌کنند)؛


Naser Makarem Shirazi

896

E