الفلق

و از شرّ هر موجود شرور هنگامي که شبانه وارد مي‌شود؛


Naser Makarem Shirazi

896

E