الفلق

از شرّ تمام آنچه آفريده است؛


Naser Makarem Shirazi

896

E