الإخلاص

و براي او هيچگاه شبيه و مانندي نبوده است!


Naser Makarem Shirazi

896

E