المسد

و (نيز) همسرش، در حالي که هيزم‌کش (دوزخ) است،


Naser Makarem Shirazi

896

E