المسد

و بزودي وارد آتشي شعله‌ور و پرلهيب مي‌شود؛


Naser Makarem Shirazi

896

E