المسد

هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سودي نبخشيد!


Naser Makarem Shirazi

896

E