المسد

بريده باد هر دو دست ابولهب (و مرگ بر او باد)!


Naser Makarem Shirazi

896

E