النصر

پروردگارت را تسبيح و حمد کن و از او آمرزش بخواه که او بسيار توبه‌پذير است!


Naser Makarem Shirazi

896

E