النصر

و ببيني مردم گروه گروه وارد دين خدا مي‌شوند،


Naser Makarem Shirazi

896

E