الکافرون

(حال که چنين است) آيين شما براي خودتان، و آيين من براي خودم!


Naser Makarem Shirazi

896

E