الکافرون

و نه شما آنچه را که من مي‌پرستم پرستش مي‌کنيد؛


Naser Makarem Shirazi

896

E