الکافرون

و نه من هرگز آنچه را شما پرستش کرده‌ايد مي‌پرستم،


Naser Makarem Shirazi

896

E