الکافرون

آنچه را شما مي‌پرستيد من نمي‌پرستم!


Naser Makarem Shirazi

896

E