الکوثر

(و بدان) دشمن تو قطعاً بريده‌نسل و بي‌عقب است!


Naser Makarem Shirazi

896

E