الکوثر

پس براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني کن!


Naser Makarem Shirazi

896

E