الکوثر

ما به تو کوثر [= خير و برکت فراوان‌] عطا کرديم!


Naser Makarem Shirazi

896

E