الماعون

و ديگران را از وسايل ضروري زندگي منع مي‌نمايند!


Naser Makarem Shirazi

896

E