الماعون

و (ديگران را) به اطعام مسکين تشويق نمي‌کند!


Naser Makarem Shirazi

896

E