الماعون

او همان کسي است که يتيم را با خشونت مي‌راند،


Naser Makarem Shirazi

896

E