قريش

همان کس که آنها را از گرسنگي نجات داد و از ترس و ناامني ايمن ساخت.


Naser Makarem Shirazi

896

E