قريش

پس (بشکرانه اين نعمت بزرگ) بايد پروردگار اين خانه را عبادت کنند،


Naser Makarem Shirazi

896

E