الفيل

که با سنگهاي کوچکي آنان را هدف قرارمي‌دادند؛


Naser Makarem Shirazi

896

E