الفيل

و بر سر آنها پرندگاني را گروه گروه فرستاد،


Naser Makarem Shirazi

896

E