الهمزة

چنين نيست که مي‌پندارد؛ بزودي در «حُطَمه» [= آتشي خردکننده‌] پرتاب مي‌شود!


Naser Makarem Shirazi

896

E