الهمزة

او گمان مي‌کند که اموالش او را جاودانه مي‌سازد!


Naser Makarem Shirazi

896

E