الهمزة

همان کس که مال فراواني جمع‌آوري و شماره کرده (بي‌آنکه مشروع و نامشروع آن را حساب کند)!


Naser Makarem Shirazi

896

E