العصر

که انسانها همه در زيانند؛


Naser Makarem Shirazi

896

E