التکاثر

سپس در آن روز (همه شما) از نعمتهايي که داشته‌ايد بازپرسي خواهيد شد!


Naser Makarem Shirazi

896

E