التکاثر

سپس (با ورود در آن) آن را به عين اليقين خواهيد ديد.


Naser Makarem Shirazi

896

E