التکاثر

افزون طلبي (و تفاخر) شما را به خود مشغول داشته (و از خدا غافل نموده) است.


Naser Makarem Shirazi

896

E