القارعة

و کوه‌ها مانند پشم رنگين حلاّجي‌شده مي‌گردد!


Naser Makarem Shirazi

896

E