العاديات

در آن روز پروردگارشان از آنها کاملاً باخبر است!


Naser Makarem Shirazi

896

E