البينة

کافران از اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخند، جاودانه در آن مي‌مانند؛ آنها بدترين مخلوقاتند!


Naser Makarem Shirazi

896

E