البينة

پيامبري از سوي خدا (بيايد) که صحيفه‌هاي پاکي را (بر آنها) بخواند،


Naser Makarem Shirazi

896

E