القدر

و تو چه مي‌داني شب قدر چيست؟!


Naser Makarem Shirazi

896

E