القدر

ما آن [= قرآن‌] را در شب قدر نازل کرديم!


Naser Makarem Shirazi

896

E