العلق

چنان نيست (که آن طغيانگر مي‌پندارد)؛ هرگز او را اطاعت مکن، و سجده نما و (به خدا) تقرّب جوي!


Naser Makarem Shirazi

896

E