العلق

ما هم بزودي مأموران دوزخ را صدا مي‌زنيم (تا او را به دوزخ افکنند)!


Naser Makarem Shirazi

896

E